Portal e-szkoleń

Śląska Izba Aptekarska

40-637 Katowice, ul.Kryniczna 15

tel: +48 (32) 608 97 60, fax: 608 97 69

www.katowice.oia.pl, email: katowice@oia.plZapomniałem hasła
flaga
Kalendarz
25
Maja
2024
Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy co następujące:

ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Śląska Izba Aptekarska z siedzibą Katowicach (dalej zwany Administratorem).

Dane kontaktowe:
Śląska Izba Aptekarska
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice
tel. +48 32 6089767
fax. +48 32 6089769
kom. 668220354
e-mail: katowice@oia.pl
www.katowice.oia.pl  
www.szkolenia.katowice.oia.pl
www.ogloszenia.katowice.oia.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym został Lech Wróblewski. Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@slaskaoia.pl tel. 32-6089767

PODSTAWA PRAWNA, CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
- W celu wysyłania Tobie Newslettera tj. wszystkich informacji wprowadzanych na strony Śląskiej Izby Aptekarskiej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są uzasadnione interesy Śląskiej Izby Aptekarskiej (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - dot. NEWSLETTER,
- W celach związanych z odpowiedzią na zgłoszenie dokonane przez Ciebie w ramach formularzu kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych są o uzasadnione interesy Śląskiej Izby Aptekarskiej (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - dot. zapytań w ramach FORMULARZU KONTAKTOWEGO,
- W celach związanych z publikacją Twoich komentarzy do wpisów opublikowanych w portalach katowice.oia.pl oraz szkolenia.katowice.oiapl (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – dot. KOMENTARZY,
- W celach związanych z publikacją ogłoszenia w ramach serwisu ogłoszeniowego ogłoszenia.katowice.oia.pl. Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych są jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dot. OGŁOSZEŃ,
- W celach związanych z działaniem systemu szkolenia.katowice.oia.pl w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1 lit. a) RODO); - dot. E-SZKOLEŃ,
- W celu prowadzenia rejestru farmaceutów. Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie, które realizujemy w interesie publicznym i w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); - dot. REJESTRU FARMACEUTÓW,
- W celu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty. Podstawą prawną przetwarzania jest zadanie, które realizujemy w interesie publicznym i w ramach powierzonej nam władzy publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO); - dot. REJESTRU UPROSZCZONEGO.
- W celu prowadzenia Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu/ów wskazanych powyżej, chyba że wcześniej zgłosisz skuteczny sprzeciw lub w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda, wycofasz zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Twoich danych mogą być:
1) upoważnieni nasi pracownicy i zleceniobiorcy,
2) podmioty, z którymi współpracujemy i ich upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy,
3) nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, i ich upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy;
4) w przypadku rejestru farmaceutów i uproszczonego rejestru osób okazjonalnie wykonujących czynności zawodowe farmaceutów również: Naczelna Izba Aptekarska, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni wyższych prowadzących studia na kierunku farmacja, które uzyskały akredytację określoną w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wojewodom, konsultantom krajowym w ochronie zdrowia oraz uczelniom wyższym.

PRZEKAZYWANIA DANYCH

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
Prawa te możesz realizować poprzez zgłoszenie stosownej informacji Administratorowi lub wyznaczonemu przez niego Inspektorowi Ochrony Danych. Informacja może zostać przekazana w drodze korespondencji pisemnej lub na adresy e-mail, wskazane powyżej.
Niezależnie od powyższych uprawnień, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu otrzymywania Newslettera/rozpatrzenia zgłoszenia/korzystania z systemu e-szkoleń/dodania ogłoszenia do portalu ogłoszeń w celu wpisu do odpowiednio rejestru farmaceutów/ rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie tej izby tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.